White boardroom_edited_edited.jpg
 

                                      O NAS

MONIKA OLCZAK prawnik korporacyjny, mediator, negocjator biznesowy

od dwudziestu lat świadczy obsługę prawną na rzecz spółek również tych z udziałem Skarbu Państwa. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i szeroko pojętego prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. Świadczy usługi dla branży energetycznej i transportowej. Specjalizuje się w opiniowaniu, redagowaniu oraz negocjowaniu umów handlowych. Świadczy usługi prawne w kwestiach związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału oraz budowaniem relacji między inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał, w tym startupami. Swoje doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje w procesie opracowywania na rzecz swoich klientów najlepszych strategii funkcjonowania na rynku, eliminujących potencjalne ryzyka. Specjalizuje się w zakresie dywersyfikacji ryzyka zawiązanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku. Tworzy programy motywacyjne dla pracowników (ESOP). Występuje w charakterze mediatora w sprawach gospodarczych i cywilnych.

W Olczak & Partnerzy odpowiada za zarządzanie strategiczne, w tym za tworzenie długofalowej strategii, nowe kierunki rozwoju oraz kluczowe partnerstwa.

KATARZYNA ZALEWSKA  radca prawny


zajmuje się sprawami z zakresu prawa medycznego, zwłaszcza reprezentacją pacjentów w dochodzeniu roszczeń związanych z błędami medycznymi (w postępowaniu sądowym jak też przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych). Świadczy pomoc prawną konsumentom w sporach z bankami (na etapie przedsądowym oraz podczas postępowania), jak też w zakresie spraw spadkowych oraz rodzinnych. Wspiera klientów w postępowaniach prowadzonych przed sądami oraz organami administracji publicznej. Doradza gabinetom lekarskim w zakładaniu oraz prowadzeniu przez nich praktyk. Doświadczenie zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi.


KAROLINA SOCHACKA - CHOTOMSKA  radca prawny


zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń społecznych , a także reprezentacją stron w postępowaniu sądowym i administracyjnym, opracowywaniem i opiniowaniem kontraktów anglojęzycznych.


PAWEŁ WIELEC  radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym, upadłościowym oraz w prawie gospodarczym (w tym w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego). Jest odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie wniosków restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz odpowiedzi na takie wnioski, opiniowanie propozycji restrukturyzacyjnych i planów restrukturyzacyjnych, dbanie o interesy klientów w zakresie powyższych postępowań, sporządzanie projektów umów, opinii prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując początkowo w organach administracji publicznej, a następnie w warszawskich kancelariach prawnych oraz w departamencie windykacji i restrukturyzacji jednego z banków komercyjnych. Posiada certyfikat PRINCE2®


ARTUR OLCZAK  doradca inwestycyjny


świadczy kompleksowe usługi doradcze przy pozyskaniu kapitału zewnętrznego od instytucji bankowych oraz innych podmiotów, w szczególności inwestorów finansowych (fundusze venture capital) i inwestorów branżowych. Poprzez dokładne zrozumienie działalności prowadzonej przez klienta oraz precyzyjne określenie jego potrzeb dobiera odpowiedni kapitał inwestycyjny. Buduje relacje inwestorskie, pełniąc rolę pośrednika pomiędzy klientem jednostkami finansującymi. Uczestniczy również w procesie poszukiwania dla naszych klientów nowych partnerów biznesowych.
 

SPECJALIZACJE

Man with Key _edited.jpg

OCHRONA MAJĄTKU, RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie dywersyfikacji ryzyka związanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku. Proponujemy zarówno rozwiązania na gruncie prawa polskiego jak i międzynarodowego. Dążymy do zminimalizowania skutków niewypłacalności, doradzimy w podejmowaniu korzystnych porozumień, a w najtrudniejszych przypadkach, uchronimy przed niekontrolowaną egzekucją, przeprowadzając postępowanie upadłościowe.

 • ustalenie możliwości wdrożenia działań naprawczych,

 • wybór właściwych narzędzi restrukturyzacji,

 • pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania

Team Meeting_edited_edited.jpg

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

Poza bieżącą obsługą prawną, dostarczamy rozwiązań, które pozwalają na osiągnięcie celów najbliższych oczekiwaniom biznesowym naszych klientów. Naszym priorytetem jest zabezpieczenie interesów naszych klientów, minimalizujemy

ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów. 

Naszą doświadczenie jest wynikiem znajomości rynku, które zyskaliśmy dzięki współpracy z polskimi  i zagranicznymi

podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki, takimi jak:

energetyka, ochrona środowiska i OZE, bankowość i finanse, budownictwo i nieruchomości, handel detaliczny,

motoryzacja, media i wiele innych.

 • zabezpieczenie majątku prywatnego i przedsiębiorstwa

 • obniżenie obciążeń podatkowych

 • zminimalizowanie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

 • konstruowanie struktur spółek handlowych

 • due dilligence

 • wywiad gospodarczy,

 • M&A i przekształcenia,

 • venture capital,

 • umowy powiernicze,

 • sukcesja majątku,

 • ochrona majątku przed przyszłymi wierzycielami.

Under Construction_edited.jpg

NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Usługi doradcze i prawne związane z obrotem nieruchomościami skierowane są w szczególności do deweloperów, inwestorów, firm zarządzających nieruchomościami, a także firm zajmujących się pośrednictwem w zakresie obrotu nieruchomościami. Doradzamy również na rzecz inwestorów nabywających nieruchomości lub realizujących obiekty dla potrzeb własnej działalności gospodarczej.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o zwrot znacjonalizowanych majątków, nieruchomości i przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa. Pozyskujemy nieruchomości na zlecenie klienta.

 • analiza stanu prawnego nieruchomości,

 • przygotowanie i negocjacja dokumentacji zmierzającej do nabycia lub zbycia nieruchomości

 • opracowanie i negocjowanie dokumentacji w zakresie pozyskania finansowania

 • uczestnictwo w negocjacjach transakcji w procesie budowlanym

 • opracowywanie i negocjowanie umowy inwestycyjnej i wykonawczej,

 • doradztwo w komercjalizacjach budynków,

 • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych

 • uzyskiwanie pozwoleń i koncesji.

Law_edited.jpg

PRAWO KARNE I SKARBOWE

Świadczymy pomoc prawną dla osób i instytucji z podejrzeniami o możliwości popełnienia przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, a także osobom zagrożonym odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych (tzw. przestępczość „białych kołnierzyków", White Collar Crimes).

 • odpowiedzialność karna członków organów spółek handlowych,

 • odpowiedzialność karnoskarbowa,

 • wyłudzenia finansowe oraz ubezpieczeniowe,

 • przeciwdziałanie pozornym bankructwom, oszustwom gospodarczym

Energia słoneczna

OZE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA

Świadczymy pomoc prawną w dziedzinie prawa energetycznego i ochrony środowiska. Doradztwo prawników obejmuje m.in. następujące zagadnienia:​

 • doradztwo przy instalacjach z zakresu energii odnawialnej (fotowoltaika, biogazownie),

 • inne szczególne regulacje w zakresie dyrektyw środowiskowych (wee, opakowaniowa, odpady medyczne, itp.),

 • roszczenia związane z majątkiem sieciowym,

 • obsługa procesów zawierania umów,

 • obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii

Happy Family_edited.jpg

OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Doradzamy we wszystkich aspektach prawa rodzinnego, spadkowego i nieruchomości. Mamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów krajowych i międzynarodowych. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw rozwodowych oraz o podział majątku, jak również w postępowaniach z zakresu władzy rodzicielskiej. Prowadzimy postępowania o nabycie, jak i o dział spadku, a także reprezentujemy klientów w procesach o zapłatę z tytułu zachowku.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy, administracyjnego i prawa karnego. Ponadto posiadamy bogate doświadczenie w sprawach prowadzonych przeciwko ZUS i KRUS.


 • sprawy spadkowe m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, wydziedziczenie, dochodzenie zachowku, podważaniem fałszywych testamentów,

 • windykacja długów, w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie projektów pozwów w postępowaniu nakazowym i upominawczym (uproszczonym),

 • sprawy lokalowe, sprawy z zakresu prawa rzeczowego,

 • sprawy rodzinne, m.in. rozwody, separacje, alimenty, podziały majątku,

 • sprawy prawa pracy,

 • sprawy karne,

 • odszkodowania,

 • reprezentacja cudzoziemców w sprawach o stały i tymczasowy pobyt.

 

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Dziękujemy za przesłanie!