top of page
  • Zdjęcie autoraMonika Olczak

Co to jest datio in solutum - ochrona majątku?

Spłacenie pożyczki może okazać się niemożliwe z uwagi na problemy z dostępem do środków pieniężnych. Szukamy wtedy sposobów na uregulowanie długu, często sięgając po rozwiązania, które wciągają nas w spirale długów. Mam tu na myśli pożyczki pozabankowe lub od osób prywatnych na niekorzystnych warunkach. Tutaj z pomocą przychodzi nam instytucja datio in solutum. Przeczytaj, czym jest datio in solutum i kiedy możesz z niego skorzystać.


Definicja datio in solutum

 

Zgodnie z treścią art. 453 kc: „jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże, gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży.”

Innym słowem jest to sytuacja, kiedy zamiast oddać należność dokonujemy przeniesienia prawa własności na wierzyciela. Warunkiem koniecznym jest zgoda wierzyciela na spłatę długu w inny sposób niż umówiony.  Przedmiotem datio in solutum może być zarówno ruchomość jak i nieruchomość.

W efekcie zastosowania datio in solutum nasze zobowiązanie wygasa (ochrona majątku). Przeniesienie własności zwalnia nas z obowiązku spłaty pożyczonej kwoty oraz odsetek.

 

Z życia wzięte


Dla zobrazowania omawianego mechanizmu podam przykład: zgłosiło się do nas małżeństwo, które kilka lat wcześniej wraz ze swoim synem zaciągnęli kredyt hipoteczny na dom. Partycypował on w kosztach spłaty kredytu i utrzymania domu jedynie w pierwszym roku obowiązania umowy kredytowej. W kolejnych latach podejmował się różnych zajęć niekoniecznie dochodowych. Klienci mieli uzasadnione obawy, że w wyniku jego działań tudzież zaniechań mogą stracić dom. Syn został wezwany do zwrotu tej części długu wobec banku, który został uregulowany przez rodziców oraz do zwrotu poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości.

Z uwagi na brak możliwości spłacenia zadłużenia syn zdecydował się na przeniesienie swojego udziału w domu na rzecz rodziców. Tym samym został zwolniony z długu, a nasi klienci mogą spać spokojnie nie martwiąc się, że dom zostanie zajęty przez wierzycieli syna.

 

Zagrożenia prawne

 

Istotny jest tu fakt, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem dłużnika nie miał on innych wymagalnych prawem zadłużeń. W innym przypadku ma zastosowanie poniższy art. Kodeksu karnego:

„Art. 300. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Na drodze cywilnej zaś wierzyciel może skorzystać ze skargi paulińskiej, o której mowa w art. 527 § 1 kodeksu cywilnego:

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”.

Datio in solutum a PCC

 

W przypadku datio in solutum jesteśmy zwolnieni z opłaty PCC, a to dlatego, że nie mamy tu do czynienia z umową sprzedaży tylko z porozumieniem, wskutek którego umowa pożyczki ulega wygaśnięciu.

11 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page